.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 13 June 2017

MOST URGENT 
വിതരണം ചെയ്തതിനു ശേഷം  അവരവരുടെ കൈവശം അവശേഷിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളും ഇന്നുതന്നെ (13.06.2017)ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റികൾക്ക്  കൈമാറേണ്ടതാണ് .