.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 6 June 2017

വള രെ അടിയന്തിരം

 എയ്‌ഡഡ്‌  സ്കൂൾ സൗജന്യ യൂണിഫോം 

2017 -1 8  വർഷത്തെ  എയ്‌ഡഡ്‌  സ്കൂൾ സൗജന്യ യൂണിഫോം തുക അതാതു പ്രധാനാധ്യപകരുടെ  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . 


LIST CLICK HERE