.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 6 June 2017

വള രെ അടിയന്തിരം

 എയ്‌ഡഡ്‌  സ്കൂൾ സൗജന്യ യൂണിഫോം 


2017 -1 8  വർഷത്തെ  എയ്‌ഡഡ്‌  സ്കൂൾ സൗജന്യ യൂണിഫോം തുക അതാതു പ്രധാനാധ്യപകരുടെ  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .തുക പിൻവലിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോമായോ തുകയായോ വിതരണം ചെയ്തു ധനവിനിയോഗപത്രം 09 .06 .2017 നുള്ളിൽ ഈ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തുക വിനിയോഗിക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.