.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 13 June 2017

വളരെ അടിയന്തരം 

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
പ്രതിദിന ഡാറ്റാ എൻട്രി
എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും അതാത് ദിവസം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2 മണിക്കുള്ളില്  ൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രി  വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.