.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 15 June 2017

2017 -18  വർഷത്തെ ഓ ഇ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ www .scholarship. itschool .gov.in  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ സമ്പൂര്ണയുടെ userid പാസ്സ്‌വേർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 24 .6 .2017 ന് മുൻപായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്