.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 6 June 2017

അറിയിപ്പ്
എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും അതാത് ദിവസം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2 മണിക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രി വരുത്തിയതായി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.