.

പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ(LP,UP,HS) യോഗം 17.09.2014 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് BRCയിൽ.. അന്നു തന്നെ 3 മണിക്ക് അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്‌. 26-08-2014 ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന്റെ പാദവാര്ഷിക പരീക്ഷ 17-09-2014 നും 02-09-2014 നു നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന പരീക്ഷകൾ 18-09-2014 നും നടത്തുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടർ നിർദേശിചതായി അറിയിക്കുന്നു

19 Sep 2014

Cluster meeting will be held on 20.09.2014 , 10. AM

14 Sep 2014

കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി ശിശുദിന സ്റ്റാമ്പിനുള്ള ചിത്രരചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

5 Sep 2014

ഓണാഘോഷം 2014

"നരയുടെ മഞ്ഞുകൾ ചിന്നിയ  ഞങ്ങടെ 
തലകളിൽ മങ്ങിയൊതിങ്ങിയിരിപ്പൂ 
പഴയൊരു പുരുഷായുസ്സിന്നപ്പുറ- 
മാളിയൊരോണപ്പൊൻ കിരണങ്ങൾ... "

........എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ 

     ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ അധ്യാപകന്റെ നാമധേയം എക്കാലത്തും ഉയര്ന്ന സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തി. മൂല്യങ്ങളും രുചികളും  ഏറെ മാറ്റങ്ങÄക്കു വിധേയമായ  ആധുനിക യുഗത്തിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയോടെ, ഉയര്ന്ന ശിരസ്സോടെ, നിവര്ന്ന നട്ടെല്ലോടെ, നിര്ഭായരായി വളÀന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറയെ വാര്ത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ....
 ഏവര്ക്കും അധ്യാപക ദിനാശംസകÄ ......                                                                                AEO ഇരിക്കുÀ

4 Sep 2014

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച്  സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്  5 കിലോ അരി വിതരണം നടത്തി എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഇന്ന് തന്നെ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .
***************************************************
]mZhmÀjnI ]co£bpsS amänsh¨  hnjb§fpsS ]co£IÄ s]mXphnZym`ymk UbdIvSdpsS kÀ¡pednൽ  ]dªncn¡pന്ന  Xo¿XnIfnൽ am{Xsa \S¯m³ ]mSpÅq. Nne hnZymeb§fn
amänsh¨ ]co£ \msf \S¯psaന്ന്  ]dªXv Hcp ImcWhimepw \S¯m³ ]mSnല്ല  

3 Sep 2014

ഗവർമെന്റ്റ്‌ സ്കൂളുകളിലെ OBC ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രോഫോർമകളിൽ 5-9-2014 നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുക .  സര്ക്കുലരിനും പ്രൊഫൊർമയ്ക്കും  താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  Click here
ഓണാഘോഷം 2014

"നരയുടെ മഞ്ഞുകൾ ചിന്നിയ  ഞങ്ങടെ 
തലകളിൽ മങ്ങിയൊതിങ്ങിയിരിപ്പൂ 
പഴയൊരു പുരുഷായുസ്സിന്നപ്പുറ- 
മാളിയൊരോണപ്പൊൻ കിരണങ്ങൾ... "

........എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ 

ഓണപ്പൂക്കള മത്സരം 2014-15 
     പൂക്കള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു പൂക്കളത്തിന്റെ 2 ഫോട്ടോകൾ aeoirikkur@gmail.com എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്‌ 05.09.2014ന്‌ 4 മണിക്ക്‌ മുൻപായി അയയ്ച്ചു തരേണ്ടതാണ്‌. പൂക്കളം വ്യക്തമായി കാണുന്ന ഒരു ചിത്രവും, പൂക്കളത്തിനു സമീപത്തായി കുട്ടികളും അധ്യാപകരും നിൽകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയുമാണ്‌ അയയ്ക്കേണ്ടത്‌. 

26-08-2014 ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന്റെ പാദവാര്ഷിക പരീക്ഷ 17-09-2014 നും 02-09-2014 നു നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന പരീക്ഷകൾ 18-09-2014 നും നടത്തുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടർ നിർദേശിചതായി അറിയിക്കുന്നു

2 Sep 2014

സംപ്തംബര്‍ 5 ന്  ബഹു. പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്​,​ IT@school ന്റെ victers.itschool.gov.in എന്ന സൈറ്റില്‍ തത്സമയം ലഭ്യമായിരിക്കും. 
​അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ​ ഈ സൈ
​റ്റി​ല്‍ പ്രവേശിച്ച് Audio, Video ഇവ വ്യക്തമായി ല
 ​ഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ​
​പരിശോധിച്ച് (എല്ലാ സമയത്തും വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍ ഈ സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.) ഉറപ്പ് വരുത്തി,  Projector,sound System ഇവ ഉപയോഗിച്ച് പരിപാടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

1 Sep 2014

ശാസ്ത്ര മേളയ്ക്ക്  സ്വർണകപ്പ്  നിർമിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 1 രൂപ വിധ്യാർതികളിൽ നിന്നും സംഭാവന പിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്കുലർ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പ്രധാനാധ്യാപകർ സർക്കുലർ പ്രകാരം പിരിച്ച തുക യുടെ DD  യും annexure -1 ന്റെ 2 കോപ്പിയും കവറിംഗ് ലറ്റർ സഹിതം 24-09-2014 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
For circular and proforma click here

പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ  ഉത്സവ ബത്ത (1000 രൂപ) 05-09-2014 നു മുന്പ്  തന്നെ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് .

29 Aug 2014

The  facility  for editing  Volume- 2 textbooks at kbps website is extended to 31st of this month.

അംഗ പരിമിതരായ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫൊർമയിൽ 2 കോപ്പി വീതം 2-9-2014 നു മുൻപ് ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  Click here for the proforma

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം  1-9-2014 തിങ്കളാഴ്ച  ഉച്ചക്ക്  2 മണിക്ക്  ബി ആർ സി യിൽ വച്ച്  ചേരുന്നതാണ് .  സെപ്റ്റംബർ 5 നു പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാർതികൾക്ക്  നല്കുന്ന സന്ദേശം അവർക്ക്  ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്  ആസുത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ പ്രൈമറി , ഹൈസ്കൂൾ , അണ്‍ എയിടെഡ് , MGLC  പ്രധാനധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കണം. 

28 Aug 2014

     സംസ്ഥാന ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം UP വിഭാഗം സയൻസ് അധ്യാപകർക്ക് 2.9.2014 ചൊവ്വാഴ്ച 10 മണി മുതൽ BRCയിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രധാന അധ്യാപകർ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരധ്യാപകനെ പരിശീലനത്തിന്‌ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 

27 Aug 2014

ന്യൂനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസാനതീയ്യതി 31-08-2014