.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 18 August 2017

                                           വളരെ അടിയന്തിരം
 2016 17 -  വര്ഷത്തെ സംസ്‌കൃത  സ്കോളര്ഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ  അനുവദിച്ച  തുകയുടെ  ധനവിനിയോഗപത്രം  ഇനിയും സമര്പ്പിക്കാത്ത  പ്രധാനാധ്യാപകർ 19 -8 -2017  ന്  വൈകുന്നേരം  5  മണിക്ക്  മുമ്പായി  ഓഫീസില്ലെത്തിക്കേണ്ടതാണ്
                                                   അറിയിപ്പ് 
സസ്‌റ്റെയിനബിൾ   ഡെവലപ്മെന്റ്  ഗോൾ 2020 ലെപ്രസി പരിപാടിയുടെ 2017 -1 8 വർഷത്തെ  സ്കൂള് തല പ്രവത്തങ്ങൾ 2017 ആഗസ്ത്  മാസത്തിൽ  തുടങ്ങാൻ  ജില്ലാ  മെഡിക്കൽ  ഓഫീസർ  അറിയിച്ചിയയുണ്ട് .സ്കൂള്തല പ്രവത്തനത്തില് അധ്യാപകർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവത്തനങ്ങൾ  താഴെ  കൊടുക്കുന്നു 

 1  എല്ലാ വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും  ചര്മ്മ  പരിശോധനക്ക്  വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് 
 2  ചർമ്മത്തിൽ  ഉണ്ടാകുന്ന  എല്ലാ  നിറവ്യത്യാസങ്ങളും (എങ്ങനെ ഉണ്ടായതും  ഏത് നിറത്തിലും )                തടിപ്പുകളും കുരുക്കളും  പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്
 3 ഇതോടൊപ്പം തന്നിട്ടുള്ള  പ്രൊഫോര്മയില്  ഇത്തരം  വിദ്യാത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൽരേഖപ്പെടുത്തുകയും ഫീല്ഡ്  വിഭാഗം ജീവനക്കാർ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏല്പിക്കേണ്ടതുമാണ് 
3  പ്രഥമ അധ്യാപകർ ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മേല്നോട്ടൻ വഹിച്ച് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്
 Lepracy report form

Tuesday, 15 August 2017

                             അറിയിപ്പ് 
                5 -8 -2017 ലെ  ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിൽ   പങ്കെടുക്കാത്ത അധ്യാപകരില്നിന്നും  വിശദീകരണം  വാങ്ങി  സമര്പ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള  പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ 16 -8 -2017  ന്  5  മണിക്ക്‌  മുമ്പായി  ഓഫീസില്  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 11 August 2017

                                            അറിയിപ്പ് 
ദേശീയബാലശാസ്ത്രകോണ്ഗ്രെസ്സിന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക്  പരിശീലനം  നല്‌കുന്ന  അദ്ധ്യാപകര്ക്കായി  ഒരു  പരിശീലനവും, ശാസ്ത്രസെമിനാറും  2017 ആഗസ്ത്  18  ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച  രാവിലെ 10  മണി മുതൽ കണ്ണൂർ  സയന്സ് പാര്ക്കില് വെച്  നടക്കുന്നതാണ് .എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യാപകരും യു  പി , ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു  അധ്യാപകനെ  വീതം  പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
                                        അറിയിപ്പ് 
         ഈ  ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാരംഗം കോർഡിനേറ്റര്മാരുടെ ഒരു അടിയന്തിര  യോഗം  16 -8 -2017  ന്  2  മണിക്ക്  B  R  C  പഴയങ്ങാടിയില്  വെച്ച്  ചേരുന്നതാണ് . എല്ലാവരും നിര്ബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . അതു  കൂടാതെ സ്കൂള് ,ക്ലാസ് തല  ശില്പശാലകൾ ഉടനടി  നടത്തേണ്ടതാണ്