.

പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ (LP,UP,HS) മീറ്റിംഗ് 24.07.2014ന്‌ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ BRCയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഈ ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും മറ്റൊരു അറിയിപ്പുകൂടാതെ 2014 ജൂലായ്, ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളുകളും രജിസ്റ്ററുകളും മറ്റ് എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കി വയ്കേണ്ടതാണ്‌. ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ പ്രവൃത്തിപരിചയ ക്ല്ലാസ്സിന്റെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകരുടെ യോഗം (HS അടക്കം) 23.07.2014 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 4 മണിവരെ BRCയിൽ ചേരുന്നു. ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു അധ്യാപകൻ/അധ്യാപിക പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌. 25.07.2014 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ മലയാള ഭാഷാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലയാള ലിപി/സാഹിത്യ സംവാദം BRCയിൽ.ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു അധ്യാപകൻ/അധ്യാപിക പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌. പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഉച്ചഭക്ഷണം കരുതേണ്ടതാണ്‌.

22 Jul 2014

സ്കൂളുകൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിക്കുകയും, കോപ്പിയും പതിച്ചതിന്റെ  സത്യവാങ്ങ്മൂലവും ഓഫീസിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്‌
For circular and proforma click here

2014-15 വർഷത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ (15th July Statistics) നിശ്ചിത പ്രോഫോർമയിൽ 10-08-2014 നു മുൻപായി 2 കോപ്പി വീതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
For circular and proforma click here

21 Jul 2014

VERY  URGENT -ഗേൾസ്‌ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള  അപേക്ഷകൾ നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ക്കൂളുകൾ 22-07-2014 നു മുൻപ് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

15 Jul 2014

പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള (CWSN) വൈദ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായിബന്ധപ്പെട്ട സർകുലർ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Click here

14 Jul 2014

     തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ സംസ്കൃതം അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പർമാരുടെ യോഗം 16.07.2014ന്‌ രാവിലെ 10 മണിക്ക് അക്കിപറമ്പ് UP സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഈ ഉപജില്ലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌. 

8 Jul 2014

കലാരംഗങ്ങളിൽ  ശോഭിക്കുന്ന നിര്ധനരായ വിധ്യാർതികൾക്കായുള്ള 2014-15ലെ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 20-07-2014

For circular, click here

കലാരംഗങ്ങളിൽ  ശോഭിക്കുന്ന നിര്ധനരായ വിധ്യാർതികൾക്കായുള്ള 2014-15ലെ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 20-07-2014

For circular, click here

7 Jul 2014

     2015 ജൂലായ് മുതൽ 2020 ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ 9.7.14ന്‌ മുൻപായി ഈ ഓഫീസ്സിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.
Name of School, Name of Employee, Designation, Subject, Date of Birth, Date of retirement, Remarks
Proforma Excel
  VERY URGENT!! -തസ്തിക നിർണ്ണയം 2014-15 

   2014-15 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിലേക്കായി എല്ലാ പ്രധാന അധ്യാപകരും സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്നും 6th Working Day strength പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി 9.7.2014ന്‌ 2 മണിക്കകം ഈ ഓഫീസ്സിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. കാലതാമസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നറിയിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണയിൽ നിന്നും പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുക്കുന്ന സർക്കുലർ കാണുക. 
Page1, Page2, Page3, Page4, Page5

4 Jul 2014

    2013-14 ലെ ഭരണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ 09.07.2014ന്‌ മുൻപായി ഈ ഓഫീസ്സിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. 
Proforma Pdf,     Excel

27 Jun 2014

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ യോഗവും , പ്രീ മെട്രിക്   സ്കോളർഷിപ്പുമായി    ബന്ധ്ധപ്പെട്ടപരിശീലനവും 4-7-2014 (വെള്ളിയാഴ്ച ) നു 10 മണിക്ക് BRC യിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് . കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ സമ്പൂർണ യിൽ 2 -7-14 നുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  വിവരങ്ങൾസംപൂർണയിൽ കൃത്യമായി ചെയ്തു എന്ന സത്യവാങ്ങ്മൂലം യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് .