.

ലോകബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനമായ ജൂൺ 12ന്‌ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ബാല വേല വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്‌. ******

6 Jul 2015

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 08.07.2015 ബുധനാഴ്ച   രാവിലെ 10:00  ന്  ബി.ആർ.സി. പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.  യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ Govt./Aided/Unaided  (LP/UP/HS) പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

മുന്നേറ്റം പരിപാടിയുമായി ആവശ്യ പ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ 8-7-2015 നു മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
Munnettam 2015

saUn¡ð Iym¼v 2015þ16
       kÀÆin£ A`nbm³ Ccn¡qÀ _n.BÀ.knþbpsS B`napJy¯nð {]tXyI ]cnKW\ AÀln¡pó Ip«nIÄ¡pff sshZy]cntim[\ Iym¼v 2015 Pqsse 8,9,12 Xo¿XnIfnð Ccn¡qÀ _n.BÀ.knþbnð sh¨v \S¡pw 1 apXð 8 hsc ¢mÊpIfnð ]Tn¡pó Ip«nIfmWv Iym¼nð ]s¦Spt¡ïXv . AÀl amb Ip«nIsf Iym¼nð ]s¦Sp¸n¡phm³ {][m\m²ym]I³ Bhiyamb \S]SnIÄ kzoIcn¡Wsaóv Adnbn¨psImffpóp.
{Ia.\w.
XobXn
hn`mKw
kabw
Øew
1
08.07.2015(_p[³)
HI,SI,OPH
CP, MD
2PM

Ccn¡qÀ
_n.BÀ.kn
2

09.07.2015(hymgw)
MR, Autism
10.AM
3

12.07.2015(RmbÀ)
VI
10.AM

hnZymcwKw IemkmlnXythZn  Ccn¡qÀ D]Pnñ 2015þ16
   D]Pnñbnse Fñm {][m\m²ym]IÀ¡pw hnZymcwKw kvIqÄXe tImÀUnt\äÀamÀ¡pff Adnbn¸v
   hnZymcwKw IemkmlnXythZn  Ccn¡qÀ D]Pnñ Xe¯nepff Cu A²yb\ hÀjs¯ {]Ya P\dð t_mUntbmKw 23.06.2015, 3.30]n.Fwþ\v _lpam\s¸« D]Pnñ hnZym`ymk Hm^okdpsS A²y£Xbnð _n.BÀ.knþbnð tNÀóp. hnZymcwK¯nsâ ]cnjv¡cn¨ am\phð D]Pnñm hnZym`ymk Hm^okÀ tbmK¯nð dnt¸mÀ«v sNbvXp.
       hnZymeb {]thi\w t\Spó kwØm\s¯ apgph³ Ip«nIfpw, A²ym]Icpw AwK§fmIpó hnZymcwKw IemkmlnXythZn kvIqfpIfnð am{Xañ, tIcf¯nse Xsó Gähpw IqSpXð AwK§fpff kwkvImcnI Iq«mbvabmbn amdphm³ t]mIpóp. CXnsâ {]hÀ¯\§fnð Xm¦fpsS hnZymeb¯nse apgph³ A²ym]IcpsSbpw, hnZymÀ°nIfpsSbpw ]¦mfnXzw Dd¸phcp¯Ww.
      D]Pnñ P\dð t_mUn tbmKw FSp¯ Xocpam\§Ä NphsS tNÀ¡póp.
      1. D]Pnñbnse apgph³ kvIqÄ Xe tImþHmÀUnt\äÀamcpw AwK§fmbp ff D]Pnñm kanXn cq]oIcn¨p.
D]Pnñm kanXn `mchmlnIÄ
sNbÀam³ : tPmkv.Sn. sk_mÌy³ (D]Pnñm hnZym`ymk Hm^okÀ)
sshkv sNbÀam³ : F.P\mÀ±\³ amÌÀ ({][m\m²ym]I³)
                         Pn.F¨v.Fkv.Fkv {ioIWvTm]pcw
tImþHmÀUnt\äÀ : G.jd^p±o³, Pn.bp.]n.kvIqÄ \p¨nbmSv
AknsÌâv tImþHmÀUnt\äÀ þ1). Fw.hn.\mcmbW³
                                        Pn.bp.]n.kvIqÄ hb¡c
                                     2). [\pP.]n, imcZhnemkw F.bp.]n.kvIqÄ
                                         ]cn¡fw
Pnñm kanXn {]Xn\n[n ; _nPp \nSphmeqÀ (s\SphmeqÀ F.bp.]n.kvIqÄ)


      ¢mÊv Xe¯nepw, kvIqÄ Xe¯nepw kanXnIÄ cq]oIcn¨n«nñm¯ hnZymeb§fnð DS³ Xsó kanXnIÄ cq]oIcn¡Ww . Pqsse 8þ\Iw hnZymebXe DZvLmS\hpw \S¯Ww ¢mÊv , kvIqÄ Xe kanXnbpsS LS\ Pq¬ amks¯ hnZymcwKw amknIbnepïv. AXn\\pkcn¨v thWw kanXnIÄ cq]w \ðtIïXv.
3. D]PnñmXe DZvLmS\w Pqsse 10þ\v IeymSv F.bp.]n.kvIqfnð sh¨v \S¯phm³ Xocpam\n¨p. DZvLmS\¯nsâ `mKambn IhnX inev]ime IqSn \S¯póp. Hcp hnZymeb¯nð \nópw 2 Ip«nIfpw tImþHmÀUnt\ädpw ]s¦Sp¡Ww
4. 2014þ15 hÀjw kvIqÄ Xe¯nð \S¯n. hnZymcwKw {]hÀ¯\§epsS dnt¸mÀ«v, 2015þse hmb\mhmcmNcW {]hÀ¯\§fpsS dnt¸mÀ«v (t^mt«m,
kn.Un, ]{X I«nwKv, t\m«okpIÄ, {]tXyI _pffän\pIÄ Fónh Dsï¦nð Ah DÄs¸sSbpff) hnZymcwKw t\XrXz¯nð kwLSn¸n¨n«pff ]cn]mSnIÄ kw£n]vX dnt¸mÀ«v Pqsse þ5 \Iw _n.BÀ.kn bnse¯n¡Ww. anI¨ {]hÀ¯\§Ä kwLSn¸n¨ kvIqfpIÄ¡v D]lmc§Ä \ðIpóXmbncn¡pw
5. cPnkvt{Sj³ ^okmbn Fð.]n.kvIqÄ þ100 cq] bp.]nþ200, F¨v.Fkvþ300 C{]Imcw ASbv¡Ww
6 D]Pnñm kanXnbpsS {]hÀ¯\§Ä¡mbpff ^ïv Isï¯póXnsâ `mKambn D]Pnñbnse hnZymÀ°nIfpsSbpw, A²ym]IcpsSbpw, krjvSnIÄ DÄs¸Sp¯ns¡mïv Hcp _pffän³ {]kn²oIcn¡phm³ Xocpam\n¨p. Xm¦fpsS hnZymeb¯nsâ t\XrXz¯nð IpdªXv 500/þ cq]bpsSsb¦nepw ]ckyw \ðIn Cu kwcw`w hnPbn¸n¡Ww

2 Jul 2015

ലംപ്സംഗ്രാന്റ് -ഒ.ഇ.സി
ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും,തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 2015-16 വർഷത്തെ ലംപ്സംഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും , അപേക്ഷാഫോറത്തിനുമായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
2015-16 വർഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധ്പ്പെട്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
                            അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപേക്ഷാഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

1 Jul 2015

                          വളരെ അടിയന്തിരം 

അത് ലറ്റിക് ഫണ്ട്/കലോത്സവ ഫണ്ട് ശേഖരണം

2015-16 വർഷത്തെ അത് ലറ്റിക് ഫണ്ടിനത്തിൽ 5 രൂപയും കലോത്സവ ഫണ്ടിനത്തിൽ 5 രൂപയും 5 മുതൽ 7 വരെ കാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് നാളെ(02.07.2015) 11 മണിക്കുള്ളിൽ   ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.                                               പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
[പ്രൊഫോർമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം പ്രിന്റെടുക്കുക.]
ന്യുനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീ- മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് 2015-16 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .
ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ www. scholarship.itschool.gov.in എന്ന വെബ്‌ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

സർക്കാർ നിഷ്ക്കർഷിക്കാത്ത ടെക്‌സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ,ഗൈഡുകൾ എന്നിവ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

30 Jun 2015

എല്ലാ AIDED വിദ്യാലയങ്ങളും സ്കൂൾ കലണ്ടർ വിലയായ 23 രൂപ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കി കലണ്ടർ കൈപ്പറ്റണം

         ഇന്റേണൽ സപ്പോർട്ട് മിഷൻ (ISM) പ്രവർത്തനം 

    സ്കൂളുകളിൽ ഇന്റേണൽ സപ്പോർട്ട് മിഷന്റെ ഭാഗമായി എ.ഇ.ഒ,ബി.പി.ഒ,ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി എന്നിവർ ഈ മാസം 2 നു സന്ദർശനം നടത്തുന്നു.സ്കൂളിൽ പ്രധാനാധ്യാപകരും അദ്ധ്യാപകരും എല്ലാ കുട്ടികളും തദവസരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.സ്കൂളുകളിലെക്ലാസ്സുകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ്,സ്കൂൾ രേഖകൾ പരിശോധിക്കൽ,ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങൾവിലയിരുത്തൽ,എന്നിവനടത്തപ്പെടുന്നതയിരിക്കും.എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുംഇതൊരറിയിപ്പായിസ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.   സബ്ബ്ജില്ലയിലെ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 2 സ്കൂളുകളിലായിരിക്കും അന്നേ ദിവസം സന്ദർശനം നടത്തുക.സന്ദർശനം നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പേര് വിവരംഅന്നേദിവസംഅറിയിക്കുന്നതാണ്.വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്

 

29 Jun 2015

അത് ലറ്റിക് ഫണ്ട്/കലോത്സവ ഫണ്ട് ശേഖരണം
2015-16 വർഷത്തെ അത് ലറ്റിക് ഫണ്ടിനത്തിൽ 5 രൂപയും കലോത്സവ ഫണ്ടിനത്തിൽ 5 രൂപയും 5 മുതൽ 7 വരെ കാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് 4-7-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.                                               പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
[പ്രൊഫോർമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം പ്രിന്റെടുക്കുക.]

                                     അറിയിപ്പ്

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കായികാധ്യാപകരുടെ യോഗം 30.06.2015നു ചൊവ്വാഴ്ച 11മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ് .എല്ലാ കായികാധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

25 Jun 2015

അറിയിപ്പ് 
2015 വർഷത്തെ പ്രൊഫ.ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ് , സംസ്ഥാന അദ്ധ്യാപക അവാർഡ് നിർണ്ണയം ,2014-15 വർഷത്തെ മികച്ച പി.ടി.എ യെ തെരെഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനത്തിനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുമായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം
അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന 2015 ജൂൺ 26 ന് സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക അസ്സംബ്ലി വിളിച്ച് ചേർത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ടതാണ് . പ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

23 Jun 2015

നവോദയാ പ്രവേശന പരീക്ഷ
2015-16 വർഷത്തിൽ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ ആറാം തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അഞ്ചാംക്ലാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന എൽ.പി.സ്കൂളിൽ  ഹിന്ദി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഒരു ത്രിദിന പരിശീലനം ജൂണ്‍ 25,26,27,തീയതികളിൽ ഇരിട്ടി ബി.ർ.സി.യിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു .ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ഹിന്ദി അധ്യാപകരും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പ്രധാനാധ്യാപകർ നിർദേശം നല്കേണ്ടതാണ്.