.

*** പുതുവത്സരാശംസകൾ **** 09-01-2015 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

28 Jan 2015

3-2-2015 ചൊവ്വാഴ്ച അറബിക് അധ്യാപകരുടെ Complex  മീറ്റിങ്ങ് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ BRC യിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.
       D]PnÃbnse ss{]adn  A[ym]IÀ¡pÅ GIZn\ ¢ÌÀ ]cnioe\w 31þ01þ2015 i\nbmgvN cmhnse 10 aWn apX Xmsg ]dbp¶ tI{µ§fn sh¨v \S¡pw.


¢mkv / hnjbw
tI{µw
]©mb¯v
I , II , III , IV
Pn.bp.]n Fkv ]¿mhqÀ
Fcpthin
]¿mhqÀ
Dfn¡Â
I , II , III , IV
Fw. F FÂ ]n Fkv
{ioIWvT]pcw
{ioIWvT]pcw
Ccn¡qÀ
sN§fmbn
]SnbqÀ
ae¸«w

ASnØm\ imkv{Xw,
Ad_nIv (FÂ.]n , bp.]n )
_n.BÀ.kn Ccn¡qÀ
FÃm]©mb¯pw
aebmfw,
Cw¥ojv
lnµn
KWnXw
kmaqly imkv{Xw
Pn F¨v Fkv Fkv s\Spt§mw
FÃm]©mb¯pw
DdpZp , kwkvIrXw
F.bp.]n Fkv tIm«qÀ
FÃm]©mb¯pw

apgph³ A[ym]Icpw IrXykab¯v ]s¦Sp¡Wsa¶v _n. ]n. H Adnbn¡p¶p.

24 Jan 2015

2015 ഫെബ്രുവരി 7  ന്  നടക്കുന്ന നവോദയ പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഈ ഓഫീസിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.  


2015 ഫെബ്രുവരി 7  ന്  നടക്കുന്ന നവോദയ പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഈ ഓഫീസിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.  


23 Jan 2015

2014-15 വർഷത്തെ സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ 2015 ജനവരി 29 ന് രാവിലെ 10.30  മണിക്ക്  GUPS  പഴയങ്ങാടിയിൽ (ഇരിക്കൂർ  BRC ) വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.  പ്രധാനാധ്യാപകർ രജിസ്റ്റർ  ചെയ്ത കുട്ടികളെ കൃത്യ സമയത്ത് പങ്കെടുപ്പിക്കെണ്ടതാണ് .

21 Jan 2015

Very  Urgent 

22-01-2015 ന്റെ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ  നില താഴെ കൊടുത്ത പ്രഫോർമയിൽ 23-01-2015 നു 11 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Strike Proforma

2014-15 വർഷത്തെ സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ 2015 ജനവരി 29 ന് രാവിലെ 10.30  മണിക്ക്  GUPS  പഴയങ്ങാടിയിൽ (ഇരിക്കൂർ  BRC ) വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.  പ്രധാനാധ്യാപകർ രജിസ്റ്റർ  ചെയ്ത കുട്ടികളെ കൃത്യ സമയത്ത് പങ്കെടുപ്പിക്കെണ്ടതാണ് .

16 Jan 2015


LSS/USS പരീക്ഷ 2015 Online  Registration  നടത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ 

സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതി Online  Entry  ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ  വിവരങ്ങൾക്ക്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Instructions 
Very  Urgent 

LSS/USS Online Entry പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം Home  പേജിലുള്ള Make Final ബട്ടണ്‍  ചെക്ക് ചെയ്യുകയും SUBMIT ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം.  അതിനുശേഷം Downloads  ൽ  നിന്ന് Final  Report  of  students  download  ചെയ്ത് ഒപ്പ് വച്ച് ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

13 Jan 2015


ജനവരി 15 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ എടുക്കേണ്ട പ്രതിജ്ഞ 
Paliative day pledge on January 15


Due to School Kalolsavam, SCERT forced to change the examination date of NuMATS State level Examination which was scheduled on         January 17.The new date of examination is 31-01-2015.

12 Jan 2015

റണ്‍ കേരള റണ്‍ പരിപാടിയിൽ പി ടി എ യുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പങ്കാളിത്തം  ഉറപ്പ്  വരുത്തേണ്ടതാണ്.
ഗേൾസ്‌ സ്കോളർഷിപ് , LSS സ്കോളർഷിപ് എന്നിവയുടെ തുകകൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങി Acquittance  19-01-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
List of Eligible Students

2014-15  വർഷത്തെ യൂനിഫോമിനായി അനുവദിച്ച തുക പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  പ്രധാനാധ്യാപകർ തുക പിൻവലിച്ച് യൂനിഫോം വാങ്ങി കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ Acquittance 19-01-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക.  ഓരോ സ്കൂളിനും അനുവദിച്ച തുകകളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

15-1-2015 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി  മുതൽ LP  വിഭാഗം 3,4 ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള  ഭാഷ കേളി ക്ലാസ് BRC  പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.  ഒരു വിധ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് 3 കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിദ്യാരംഗം കണ്‍വിനർ  അറിയിക്കുന്നു.

  The Third Allotment for Noon Meal contigent charge 2014-15 has been released.All the HM's are verify the list and the amount has been credited to school accounts on or before 25.01.2015.Non receipt of fund,if any may be informed to this office.Proforma

11 Jan 2015

2012-13 വർഷത്തിൽ വിശ്വകർമ  വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ 2 കോപ്പി വീതം 12-1-2015 നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.Proforma Viswakarma details 2012-13 .....

PROFORMA
DETAILS OF ENROLMENT OF STUDENTS  IN SCHOOLS  FOR THE YEAR 2012-13
Name of School:
Name of District:
Caste/Community status of studentsLower Primary Stage (Class I to IV)Upper Primary stage (Class V to VII)
BOYSGIRLSBOYSGIRLS
OBC(Excluding viswakarma)    
Viswakarma    
Total    
Name and signature of Headmaster

8 Jan 2015

1947 നു മുൻപുള്ള  സ്കൂളുകൾ താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൊർമ  പൂരിപ്പിച്ച് 12-1-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . Proforma

DETAILS OF GOVERNMENT/AIDED SCHOOLS WHICH ESTABLISHED PRIOR TO 1947
Sl.No.Name and Address of the schoolsYear of EstablishmentStatus of the schoolAEO/DEO
Prior to 1947
(LP/UP/HS)
Present Status
(LP/UP/HS)


  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷനിയമം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 12.01.2015.നു 4 മണിക്ക് മുന്നേ റിപ്പോർട്ട് ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാത്തതിനുള്ള കാരണം രേഖാമൂലം 12.01.2015 ന് 4 മണിക്ക് മുന്നേ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.