.

03.02.2016 ന് ബുധനാഴ്ച്ച 11 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് എല്ലാ പ്രൈമറി,അപ്പർ പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും, ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടേയും ഒരു യോഗം ചേരുന്നു.പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ,പ്രിൻസിപ്പൽമാരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു

6 Feb 2016

Fkv.-F-kv.F _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
A[ym-]I ]cn-io-e\w þ 08.02.2016

          FÂ.-F-kv.-Fkv ]co-£-bp-ambn _Ô-s¸«v Hcp GI Zn\ ]cn-io-e\w 08.02.2016 Xn¦-fmgvN cmhnse 10 aWn¡v _n.-BÀ.kn bn h¨v \S-¯p-¶p. hnZym-e-b-§-fn \n¶pw \memw ¢mÊn ]Tn-¸n-¡p¶ Hcp A[ym-]-I³/A[ym-]nI ]cn-io-e-\-¯n  ]s¦-Sp-¡Ww.

5 Feb 2016

സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ 
ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ മാറ്റി വെച്ച സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 6 ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്നതാണ്.
LSS /USS പരീക്ഷ ചീഫ് ,ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് മാരുടെ യോഗം 09-2-2016 നു 10.30 AM ന് പഴയങ്ങാടി  BRC യിൽ ചേരുന്നു .ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് ,ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് മാർ കൃത്യ സമയത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

3 Feb 2016

ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റിവെച്ച സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ 2016 ഫെബ്രുവരി 6 ആം തീയ്യതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്നതാണെന്നു പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടർ അറിയിക്കുന്നു.

2 Feb 2016

മുന്നേറ്റം അന്തിമവിലയിരുത്തൽ ഫലം  സ്കൂൾതലത്തിൽ  ക്രോഡീകരിച്ചത്  ഫെബ്രുവരി 4 ന് 5 മണിക്ക്  മുന്നേ                   ബി.ആർ .സി .യിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

                              പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം

03.02.2016 ന് ബുധനാഴ്ച്ച 11 മണിക്ക്  ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് എല്ലാ പ്രൈമറി,അപ്പർ പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും, ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടേയും ഒരു യോഗം ചേരുന്നു.പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ,പ്രിൻസിപ്പൽമാരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു .
                                

27 Jan 2016

 School Name               
1.GLPS Kavumbai       
2GLPS Mattara
3.AUPS Perinthaleri
4.CUPS Chembanthotty
5.GLPS Kalanki


വളരെ അടിയന്തിരം 
മുന്നേറ്റം അന്തിമ വിലയിരുത്തലിന്റെ ചോദ്യപേപ്പർ അടങ്ങിയ വിലയിരുത്തൽ സാമഗ്രികൾ  BRC  യിൽ നിന്നും ഇതുവരെ കൈപറ്റാത്തവർ  ഇന്ന് തന്നെ (27-01-2016) BRC യിൽ നിന്ന് കൈപറ്റേണ് ടതാണ് .

  ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സംസ്കൃത കൗൺസിൽ 

സംസ്കൃതം  സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ  2015-16 

          ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ  യു .പി .വിഭാഗം സംസ്കൃതം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ 2016  ജനുവരി 29 ന് രാവിലെ 10.30 ന് ബി.ആർ.സി.പഴയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ   നിന്നും  5,6,7ക്ലാസിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ വീതം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . 

                                                                                  കൺവീനർ   ഉപജില്ലാ സംസ്കൃത കൗൺസിൽ 

25 Jan 2016

ജില്ലാതല ശാസ്ത്രമേള 28.01.2016 ന് കണ്ണൂര് ഗവ.സ്പോര്ട്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു

RMSA Shasthramela 2015-16

23 Jan 2016

കണ്ണൂര്‍, തളിപ്പറമ്പ് ,തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യസ ജില്ലകളിലെ പ്രൈമറി അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലെറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഐ.സി.ടി ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങ്  28/01/2016 മുതല്‍ 04-02-2016 വരെ( 6ദിവസത്തേക്ക്)  ഐ.ടി.സ്ക്കൂള്‍ ജില്ലാ റിസോഴ്സ് സെന്ററില്‍(മുന്‍സിപ്പല്‍ഹൈസ്ക്കൂള്‍, കണ്ണൂര്‍)  വച്ച് നടക്കുന്നു. പരിശീനം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരേയും പങ്കെടുപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
Fkv.-F-kv.F _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
anI-hp-Õhw 2016
      
tIc-f-¯nse s]mXp-hn-Zym-`ymk cwK¯v auen-Ihpw AÀY-]qÀ®hpamb \nc-h[n {]hÀ¯\§Ä \S¶p hcp-¶p-­v.-C-¯cw {]hÀ¯\§Ä Is­¯n AwKo-I-cn-¡p-Ibpw ]¦p-h-bv¡p-Ibpw sNt¿­Xp-­v.-C-Xnsâ `mK-ambn kÀÆ in£ A`n-bm³ anI-hp-Õhw 2016 kwL-Sn-¸n-¡p-I-bm-Wv.-C-cn-¡qÀ _n.-BÀ.kn Xe anI-hp-Õhw 2016 P\p-hcn 26\v sNmÆmgvN cmhnse 9.30 \v Ccn-¡qÀ _n.-BÀ.kn bn sh¨v \S-¡p-I-bm-Wv.

s]mXp \nÀt±i§Ä
1.t»m¡nte¡v sXc-sª-S-]-¡-s¸« hnZym-e-b-§-fn \n¶pw {][m-\-[ym-]-I³,A-h-X-cn-¸n-¡p¶ A[ym-]-I³,-]n.-Sn.-F,-Fw.-]n.-Sn.F {]Xn-\n-[n-IÄ(BsI 4 t]À) aäv hnZym-e-b-§-fn-se(-FÂ.-]n,-bp-]n) {][m-\m-[ym-]-IÀ F¶n-hÀ ]s¦-Sp-t¡-­-Xm-Wv.
2.-{]-_Ôw/dnt¸mÀ«v FgpXn Ah-X-cn-¸n-t¡-­-Xm-Wv. c­p hoXw tIm¸n-IÄ X¿m-dm-t¡-­-Xm-Wv.-Hcp tIm¸n cPn-kvt{S-j³ ka-b¯v _n.-BÀ.-kn-bn \ÂtI-­-Xm-Wv.
3.-dn-t¸mÀ«n\v ]n³_-e-ambn NmÀSv(-]-c-am-h[n 3 F®w),ho-Un-tbm,-ssÉUv {]k-tâ-j³,-t^mt«m aäv tcJ-IÄ F¶nh {]ZÀin-¸n-¡mw.
4.-kn.-BÀ.kn Xe-¯n sXc-sª-Sp¯ taJ-e-bn am{X-amWv Ah-X-cWw \S-t¡-­-Xv.-A-XXv taJ-e-bp-ambn _Ô-s¸« {]ZÀi-\-§Ä sIm­p htc-­-Xm-Wv.
5.-A-h-X-cW kabw 20 an\p«v Bbn-cn¡pw
                          
                                                t»m¡v t{]m{Kmw Hm^o-kÀ
                                                   _n.-BÀ.kn Ccn-¡qÀ
2016 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം  എ ല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സമുചിതമായി ആച രിക്കേണ്ടതാണ്.ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അധ്യാപകരും ,ജീവനക്കാരും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിർബന്ധമായും ഹാജരാ വേണ്ടതാണ് .ഉപേക്ഷ വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല .പരിപാടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് AEO ക്ക് സമർപ്പിക്കുക.

22 Jan 2016

ഇനിയും uid /eid  ലഭ്യമകാത്തകുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ 27-01-2016 ന് മുൻപായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന  Proforma യിൽ നല്കേണ്ടതാണ് .
 സ്കുളിന്റെ പേര് 
------------------------------------------------------------------------------------
വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് || Admission No ||Class || Caste || കാരണം ||
------------------------------------------------------------------------------------

21 Jan 2016

കണ്ണൂർ  റവന്യൂ  ജില്ല വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോസവ ശില്പ ശാല ജനവരി 22 ന്  വെള്ളിയാഴ്ച്ച തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ കതിരൂർ ജി വി എച്ച് എസ്സ്  എസ്സിൽ നടക്കുന്നു. ഉപജില്ലാ സഹിത്യോത്സവ വിജയികളെ  (യു. പി., എച്ച് എസ്സ്  വിഭാഗം ) പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം.  കൃത്യം 9.30 ന്  റിപ്പോർട്ട്  ചെയ്യണം.

18 Jan 2016

കണ്ണൂർ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിവരുന്ന മുകുളം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ വിദ്യാർഥികളുടെ ഗണിതപഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഡയറ്റ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച്  നടപ്പാക്കിവരുന്ന തിളക്കം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പ് കോർഡിനേറ്റർമാർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം 2016 ജനുവരി 19 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ടാഗോർ വിദ്യാനികേതൻ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു .താങ്കളുടെ സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പ് ഓർഡിനേറ്ററായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഗണിതാധ്യാപകനെ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

15 Jan 2016 തിരുവനന്തപുരം  അയ്യങ്കാളി മേമോറിയിൽ  സ്‌ പോർട്സ്  സ്കൂലിലെക്കുള്ള 2016-17 വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന്  മുന്നോടിയായുള്ള   സെലക്ഷൻ ട്രയൽ 19.01.2016 ന് ചൊവ്വയാഴ്ച   കണ്ണൂർ പോലീസ് പരേഡ്  ഗ്രൌണ്ടിൽ രാവിലെ 9.30 ന് നടത്തുന്നു . നിലവിൽ  നാലാo    ക്ലാസ്സി ൽ പഠിക്കുന്ന സ്‌ പോർട്സിൽ  അഭിരുചിയോ, കഴിവോ ഉള്ള പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥി, വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക്   സെലക്ഷൻ  ട്രയലിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ അന്നേ ദിവസം ഒരു  പാസ്സ്പോര്ട്ട് സൈസ്  ഫോട്ടോ, ജാതി,  ക്ലാസ്സ്  തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ സഹിതം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്   എന്നുള്ള വിവരംജില്ല പട്ടികജാതി  വികസന ഓഫീസർ  അറിയിക്കുന്നു.