.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 29-04-2015 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10:30 ന് ബി.ആർ.സി. പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ Primary /Primary Attached High School പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

2 May 2015

2014-15 ലെ Dropout students ന്റെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ 5-5-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  Dropout students ഇല്ലെങ്കിൽ NIL  റിപ്പോർട്ട്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

27 Apr 2015

ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 29-04-2015 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10:30 ന്  ബി.ആർ.സി. പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.  യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ Primary /Primary Attached  High  School പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. മീറ്റിങ്ങിനു ശേഷം Accounting  ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
യൂനിഫൊം, വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ അക്ക്വിട്ടൻസ് നൽകാനുള്ളവർ യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

25 Apr 2015

ഉപജില്ലയിലെ  എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഏപ്രില്‍30 നു മുമ്പ് സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമാക്കണമെന്നും ടിസി ഓണ്‍ലൈനായി മാത്രം നല്‍കണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു . 

സമ്പൂർണ്ണയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ക്യത്യമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്രസ്തുത സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അവസാന തിയതി 30-4-2015.
ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം 29-04-2015 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10:30 ന്  ബി.ആർ.സി. പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.  യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ Primary /Primary Attached  High  School പ്രധാനാധ്യാപകരും  നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. മീറ്റിങ്ങിനു ശേഷം Accounting  ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
യൂനിഫൊം, വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ അക്ക്വിട്ടൻസ് നൽകാനുള്ളവർ യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

24 Apr 2015

Circular- Sampoorna
[Enter Post Title Here]


Fkv.Fkv.F _n.BÀ.kn Ccn¡qÀ
kÀÆin£m A`nbm³ Ccn¡qÀ  _n.BÀ.kn bpsS B`napJy¯n  H¶v, c­v, \mev ¢mÊpIfnse A[ym]IÀ¡mbn Cw¥ojv `mjbpambn _Ôs¸«v _n.BÀ.kn lmfn sh¨v Xmsg ]dbp¶ Xo¿XnIfn Hcp ]cnioe\w \S¯pIbmWv. ta ]dª ¢mÊpIfnse A[ym]IÀ ]cnioe\¯n  ]s¦Sp¡Wsa¶v Adnbn¡p¶p.
Sl.No
Date
Std
1
25/4/15
I
2
27/4/15
II
3
28/4/15
IV
                                               
t»m¡v t{]m{Kmw Hm^okÀ
                                                     _n.BÀ.kn Ccn¡qÀ
Fkv.Fkv.F _n.BÀ.kn Ccn¡qÀ
kÀÆin£m A`nbm³ Ccn¡qÀ  _n.BÀ.kn bpsS B`napJy¯n  H¶v, c­v, \mev ¢mÊpIfnse A[ym]IÀ¡mbn Cw¥ojv `mjbpambn _Ôs¸«v _n.BÀ.kn lmfn sh¨v Xmsg ]dbp¶ Xo¿XnIfn Hcp ]cnioe\w \S¯pIbmWv. ta ]dª ¢mÊpIfnse A[ym]IÀ ]cnioe\¯n  ]s¦Sp¡Wsa¶v Adnbn¡p¶p.
Sl.No
Date
Std
1
25/4/15
I
2
27/4/15
II
3
28/4/15
IV
                                                 t»m¡v t{]m{Kmw Hm^okÀ
                                                     _n.BÀ.kn Ccn¡qÀ

23 Apr 2015

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2014-15
ധനവിനിയോഗപത്രം
2014-15 വർഷത്തിൽ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുകയുടെ ധനവിനിയോഗപത്രം 28-4-2015 നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ധനവിനിയോഗപത്രത്തിന്റെ മാത്യകയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അനുവദിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പ്രൊഫോർമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിനൽകേണ്ടതാണ്. പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

21 Apr 2015

സ്കൂൾ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി  2014-15. ധന വിനിയോഗ പത്രത്തിന്റെ മാതൃക. 25-04-2015 ന്  മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുക.


20 Apr 2015

മെഡിക്കൽ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ്  അപേക്ഷ ;സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട  വ്യവസ്ഥകൾ :18 Apr 2015


{]Imi hÀjw skan\mÀ
          

Fkv.Fkv.F Ccn¡qÀ _n.BÀ.kn bpsS B`napJy¯n A´mcmjv{S {]Imi hÀj¯nsâ `mKambn 23.04.15 \v cmhnse 10 aWn¡v _n.BÀ.kn lmfn sh¨v \S¡p¶ skan\mdn bp.]n.hnZymeb§fnse {][m\[ym]Icpw, imkv{X A[ym]Icpw ]s¦Sp¡Wsa¶v  _n.BÀ.kn Ccn¡qÀ t»m¡v t{]m{Kmw Hm^okÀ Adnbn¡p¶p.  
                                                                         
അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2015.
അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2015 മെയ്‌ 12 മുതൽ 28 വരെ നടത്തുന്നതാണ്.
5  ദിവസം  വീതമുള്ള 3 ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം.
ആദ്യ ഘട്ട പരിശീലനത്തിൽ തന്നെ  പ്രധാനാധ്യാപകർ  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
രാവിലെ 9.30 മുതൽ 4.30 വരെയാണ് പരിശീലന സമയം .
 ഘട്ടം  1.   12-5-2015 മുതൽ 16-5-2015 വരെ.
             2.   18-5-2015 മുതൽ 22 -5-2015 വരെ.
             3.   23 -5-2015 മുതൽ 28  -5-2015 വരെ.

എല്ലാ അധ്യാപകരും അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിൽ  നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .

17 Apr 2015

താഴെ പറയുന്നവയുടെ  അക്വിറ്റൻസ് സമർപ്പിക്കാനുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .


 1.സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ് 
          GUPS  പയ്യാവൂർ 
          SNAUPS  ചാമക്കാൽ

2. GIRLS/ LSS  സ്കോളർഷിപ് 
        CUPS  ചന്ദനക്കാംപാറ 
         ALPS  ചൂളിയാട് 
        ഫാത്തിമ യു പി എസ്  കുടിയാന്മല 
        GHSS  ചുഴലി 
        GUPS  പയ്യാവൂർ 
         SNAUPS  ചാമക്കാൽ
         St. Mary യു പി എസ് പൈസക്കരി 

 3.യുണിഫോം വിതരണം 2014-15  ഒന്നാം ഘട്ടം 
        ALPS  ചൂളിയാട്
        ALPS  കാഞ്ഞിലേരി 
        ALPS  കൊളന്ത 
        ROALPS  പെരുവളത്ത് പറമ്പ
        SNALPS  ചേപ്പറമ്പ്
        ശ്രീകണ്ടാപുരം മാപ്പിള ALPS
       വളക്കൈ മാപ്പിള ALPS
       ചെമ്പന്തൊട്ടി യു പി എസ്
       ഫാത്തിമ യു പി എസ്  കുടിയാന്മല
       കമാലിയ    യു പി എസ്   ഇരിക്കൂർ
       st . Joseph യു പി എസ് അറബി

 4. യുണിഫോം വിതരണം 2014-15  രണ്ടാം  ഘട്ടം
          എല്ലാ AIDED സ്കൂളുകളും

 5. യുണിഫോം വിതരണം 2013-14  
           ALPS  കൊളന്ത
           St. Sebastian's ALPS   രത്നഗിരി
           St. Augustine's HS നെല്ലിക്കുറ്റി
           St. George HS  ചെമ്പന്തൊട്ടി
           St. Mary യു പി എസ് പൈസക്കരി
  

    

16 Apr 2015

പുകയില വിമുക്ത വിദ്യാലയം - താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൊർമ  പൂരിപ്പിച്ച്
2 കോപ്പി 1-4-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


10 Apr 2015

സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് എതിരേ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക കുറ്റ കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നല്കുവാനായി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സഹായപ്പെട്ടി (Drop Box) സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.  ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് 16-4-2015 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .


മധ്യവേനൽ അവധിക്കാലത്ത്‌ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.


9 Apr 2015


Childline - Urgent


Documents to be produced for noon meal audit


2014-15 വര്‍ഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ ഓഡിറ്റ് 11.05.2015 മുതൽ  എ ഇ ഒ ആഫിസില്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും രജിസ്റ്ററുകളും വൗച്ചറുകളും 06 -05-2015  നു മുന്‍പായി എ ഇ ഒ ആഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് .